Getting to Liuqiu

DongGang Map

From Kaohsiung Train Station
From Kaohsiung Train Station
 • Take the inter-city bus of Guoguang bus Company, Pingtung Bus Company or Chung Nan Bus Company to Donggan Port, and then take a ferry to Liuqiu.
 • *The bus station is in front of the former Kaohsiung Train Station (now Kaohsiung Vision Hall).
Shuttle Bus Between Kaohsiung City and Kenting
Shuttle Bus Between Kaohsiung City and Kenting
 • Guoguang Bus Company / Chung Nan Bus Company / Kaohsiung bus Company / Pingtung Bus Company
 • * Choose a shuttle bus between Kaohsiung and Hengchun (or Kenting)
 • * Route: Kaohsiung  Hiaogang  Linyuan  Donggang, 60 ~ 90 minutes
 • *The bus station is in front of the former Kaohsiung Train Station (now Kaohsiung Vision Hall)
 • *When arriving at Donggang Station, walk to Donggang Port to take a ferry to Liuqiu. (Roughly a 10-minute walk)
Shuttle Bus Between Pingtung and Donggang
Shuttle Bus Between Pingtung and Donggang
 • Pingtung Bus company
 • *Choose a shuttle bus between Pingtung and Donggang
 • Route: Pingtung » Gongguan » Sinyuan » Wulong » Donggang, 45 ~ 60 minutes)
 • *The bus station is beside Pingtung Train Station.
 • *When arriving at Donggang Station, walk to Donggang Port to take a ferry to Liuqiu. (Roughly a 10-minute walk)
Travel by Car - Heading South to Donggang
Travel by Car - Heading South to Donggang
 • Take national freeway No.1 southbound to Kaohsiung International Airport. Then, follow provincial highway No. 17 to Donggang Port and take a ferry to Liuqiu.
Travel by Car - Heading north to Donggang
Travel by Car - Heading north to Donggang
 • From Kenting, take provincial highway No.26 northbound to Shuidiliao. Then, follow provincial highway No.17 to Donggang Port and take a ferry to Liuqiu.
From Kaohsiung International Airport or Pingtung Airport
From Kaohsiung International Airport or Pingtung Airport
 • * From Kaohsiung International Airport, take a bus of Guoguang bus Company , Pingtung Bus Company, Kaohsiung Bus Company or Chung Nan Bus Company to Donggang and then walk to Donggang Port to take a ferry to Liuqiu.
 • *From Pingtung Airport, take a bus of Pingtung Bus Company to Donggang, and then walk to Donggang Port to take a ferry to Liuqiu.